Καθήκον ύψιστο και μοναδικός λόγος ενασχόλησης με τα Κοινά για τους Αιρετούς Άρχοντες – της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι μόνο – είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για τους Δήμους, όπως στην περίπτωσή μας τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, ισχύει ο νόμος 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4735/2020, όπου το άρθρο 61 αναφέρει:

Άρθρο 61

Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών

 1. 1.      Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,

β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,

γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,

δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, ο Δήμαρχος διορίζει Αντιδημάρχους για να τον βοηθούν στο έργο του, με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Έτσι την 1η Οκτωβρίου 2020 ο Δήμαρχός μας προέβη στον διορισμό των Αντιδημάρχων για τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης με την απόφασή του 38583.

Στην απόφαση του αυτή διορίζονται 5 Αντιδήμαρχοι με τα εξής κύρια καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι στον Δήμο και τους Δημότες και με ξεχωριστές αρμοδιότητες, ώστε να γνωρίζει και ο Δημότης, που πρέπει, σε απουσία του κ. Δημάρχου, να αποτείνεται για την εξυπηρέτησή του και για την επίλυση των προβλημάτων του, σε σχέση με την λειτουργία του Δήμου και των Υπηρεσιών του.

Έτσι και ο πολίτης γνωρίζει που να αποτανθεί και οι Αντιδήμαρχοι έχουν ξεχωριστές αρμοδιότητες και ευθύνες χωρίς να εμπλέκεται ο ένας στα πόδια του άλλου, όπως λέμε στην καθομιλουμένη.

Με βάση λοιπόν την ανωτέρω απόφαση για τον Δήμο μας ισχύουν τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, με θητεία από 05-10-2020 έως και 04-11-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής :

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Ανάθεση αρμοδιότητας υπογραφής κάθε είδους ληξιαρχικής πράξης.
  • Υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου των Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
  • Ανάθεση αρμοδιότητας της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκης καθώς και στο ΚΕΠ Πεύκης.
  • Ανάθεση αρμοδιότητας ορισμού επιτροπών εργαζομένων για την εφαρμογή των μέτρων, που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ., στο κτήριο της υπευθυνότητάς του, μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας, τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.).
  • Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
  • Υπογραφή κάθε σχετικού που εκδίδουν οι κατωτέρω αναφερόμενες οργανικές μονάδες.
  • Εποπτεία και συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :
   • ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ
   • Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ
   • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
   • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, άνευ αντιμισθίας, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων οδοσήμανσης, της τήρησης του Κ.Ο.Κ. και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
  • Η εποπτεία των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
  • Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, πλατειών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
  • Η εποπτεία, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η καλή λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
  • Η εποπτεία, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
  • Συντονίζει θέματα που αφορούν στα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά αναφέρονται η περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
  • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στο Ηλιακό Χωριό και που αφορούν σε τεχνικά έργα.
  • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά Προγράμματα και που αφορούν σε τεχνικά έργα.
  • Η υπογραφή βεβαιώσεων, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
  • Η ανάθεση αρμοδιότητας της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (κτήριο πρώην Δήμου Λυκόβρυσης), στο Αμαξοστάσιο – Εξωτερικούς χώρους.
  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας, τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στο κτήριο της υπευθυνότητάς του.
  • Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
  • Συγκεκριμένα η εποπτεία και ο συντονισμός των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου:
   • Από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

α) το Τμήμα Πολεοδομίας

β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  Γραφείο Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

γ) το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

      

 • ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Κατά τόπον ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας ΜΠΟΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
  • Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
  • Η εποπτεία και ο συντονισμός θεμάτων των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου : Συγκεκριμένα από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 • Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
 • Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
 • Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

β) το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ την Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, με αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  • Εποπτεύει και συντονίζει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού.
  • Την εποπτεία επί θεμάτων του Γραφείου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού των Σχολείων, όπως Σχολικοί Φύλακες και Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων σχολείων.
  • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 2. Κατά τόπον ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Η εποπτεία του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
  • Η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις Διεθνείς σχέσεις του Δήμου και στην Επιχειρηματικότητα.
  • Η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις υπηρεσίες του Γραφείου Δημότη και Επικοινωνίας των Δημοτών.  Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου και Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης, Μπόλλας Παναγιώτης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος Μπόλλας Παναγιώτης, τότε τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Μονεμβασιώτη Σταύρο.
 4. Όταν ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασιώτης Σταύρος απουσιάζει ή κωλύεται, τότε τα καθήκοντά του ως Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοκορόσκος Δημήτριος.
 5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μπόλλα Παναγιώτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοκορόσκος Δημήτριος και αντίστροφα, ενώ τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Μεντεσίδου Δέσποινας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννου Παναγιώτης και αντίστροφα.

Όσο κουραστικά και λεπτομερειακά μοιάζουν τα πιο πάνω, είναι και χρηστικά για τους Δημότες μας, ώστε να γνωρίζουν ποιος είναι εκείνος, που κύρια έχει αναλάβει την εξυπηρέτησή τους, ανάλογα με τον τομέα του και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί από τον κ. Δήμαρχο και στο τέλος της ημέρας να μας κρίνει, αν ανταποκρινόμαστε στα καθήκοντα αυτά και σε ποιο βαθμό.

Για παράδειγμα και πολύ συνοπτικά, αν ένας Δημότης χρειάζεται κάτι σχετικό με τις Οικονομικές ή Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου, αποτείνεται στον Αντιδήμαρχο κ. Στ. Μονεμβασιώτη, αν χρειάζεται κάτι σχετικό με Τεχνικά Έργα στον Δήμο, ηλεκτροφωτισμό, Δημοτική Συγκοινωνία, αδέσποτα ζώα κλπ., αποτείνεται στον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Κοκορόσκο, αν χρειάζεται κάτι σχετικό με την Δημοτική Καθαριότητα, τους χώρους Πρασίνου, τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών κλπ., αποτείνεται στον Αντιδήμαρχο κ. Π. Μπόλλα, αν χρειάζεται κάτι σχετικό με θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Εκπαίδευσης και προσωπικού Σχολείων στον Δήμο μας (φύλακες, καθαρίστριες κλπ.) αποτείνεται στην Αντιδήμαρχο κα Δ. Μεντεσίδου, ενώ θέματα, που σχετίζονται με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου, Διεθνών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας, είναι αρμοδιότητας του Αντιδημάρχου κ. Π. Ιωάννου.

Είμαστε εδώ για την εξυπηρέτησή σας.

Η γραμμή Δημότη, 15323, είναι εδώ για να υποδεχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανάγκη σας.

Ο Δημότης μας γνωρίζει πλέον αναλυτικά, που πρέπει να απευθυνθεί και για ποια θέματα, που τον απασχολούν, για να δοθεί η λύση και με βάση και τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, που μας έχει ανατεθεί ξεχωριστά στον καθένα, θα μας κρίνει.

Είμαι στη διάθεση όλων των Δημοτών μας να εξυπηρετήσω σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου, Διεθνών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας και οι συμπολίτες μου θα με κρίνουν με βάση την αποτελεσματικότητα της δουλειάς μου και της παρουσίας μου στους τομείς αυτούς, που μας έχουν ανατεθεί.